Dwór Bogucin Hotel Restauracja

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Polityka prywatności

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?
 2. Dieseltechnika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski, NIP: 713-298-24-69, z siedzibą w Garbowie pod adresem ul. Warszawska 92, 21-080 Garbów - prowadząca dodatkową działalność usług gastronomicznych i hotelarskich pod nazwą precyzującą obiekt, w którym usługi te są realizowane tj. "Dwór Bogucin" pod adresem Bogucin 108A, 21-080 Garbów, numer tel.: 81 5018251, e-mail: info@dworbogucin.pl – zwaną dalej „Dwór Bogucin".

 3. Skąd mamy Państwa dane?
 4. Państwa dane pozyskaliśmy:

  1. Bezpośrednio od Państwa,
  2. Od podmiotu, który zawarł z „Dwór Bogucin" umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
  3. Od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z „Dwór Bogucin" który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
  4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
 5. Jakie dane przetwarzamy?
 6. „Dwór Bogucin" przetwarza następujące kategorie danych:

  1. Dane kontaktowe;
  2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  3. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby dokonia rezerwacji hotelowej lub restauracyjnej,
  4. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;
  5. Dane potrzebne do wykonania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej (np. o usługach „Dwór Bogucin", z których korzystali Państwo wcześniej).
 7. Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
 8. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z „Dwór Bogucin",
  3. W celu wykonania umowy zawartej z „Dwór Bogucin", na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
  4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „Dwór Bogucin", np. wystawienia faktury lub rachunku,
  5. W celach marketingowych produktów i usług „Dwór Bogucin"
 9. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z „Dwór Bogucin" lub realizacji rezerwacji w „Dwór Bogucin" podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub realizacji tej rezerwacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub rezerwacji. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 11. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

  1. Zawarcie i wykonanie umowy z  „Dwór Bogucin",
  2. Dokonnie rezerwacji w „Dwór Bogucin"
  3. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na „Dwór Bogucin" (np. wystawienie faktury lub rachunku),
  4. Prawnie uzasadniony interes „Dwór Bogucin" (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z „Dwór Bogucin" na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
  5. Wyrażona przez Państwa zgoda.
 13. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
 14. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi „Dwór Bogucin" współpracuje („Dwór Bogucin") by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom „Dwór Bogucin", na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

 15. Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
 16. Mają Państwo prawo do żądania od „Dwór Bogucin" dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług „Dwór Bogucin" mogą Państwo wnieść sprzeciw.

  Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny ich przetwarzania, np. wystawienie faktury lub rachunku.

 17. Jak cofnąć zgodę?
 18. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną „Dwór Bogucin" w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez „Dwór Bogucin" jest legalne.

 19. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
 20. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z „Dwór Bogucin" lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić „Dwór Bogucin" i jakie mogą być podnoszone wobec „Dwór Bogucin". Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

  Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z „Dwór Bogucin" na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 21. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez „Dwór Bogucin"?
 22. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 23. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
 24. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

  „Dwór Bogucin" jako Administrator Państwa danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka stosowania plików cookies

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe, gromadzone na urządzeniu osoby przeglądającej stronę. Cookies zawierają unikalny numer służący do ich identyfikacji; nazwy strony z której pochodzą oraz informacji o rejestracji czasu przez, który będą przechowywane.
 2. Pliki cookies używane są w celu:
  1. tworzenia statystyk w celu weryfikacji, w jaki sposób użytkownicy strony poruszają się po niej (umożliwiając wprowadzenie zmian ulepszając strukturę i zawartość serwisu)
  2. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (wybór wersji językowej strony)
  3. obsługi mechanizmu nawigacji pionowej
 3. Na stronie używane są 2 rodzaje plików cookies:
  1. stałe - przechowywane na urządzeniu do czasu ich wygaśnięcia lub wykasowania przez użytkownika
  2. sesyjne - pliki tymczasowowe przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej
 4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownicy mają możliwość samodzielnego dokonywania zmian ustawień.

  Informujemy, że zmiany ustawień mogą wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych pracownika

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pracodawca - firma Dieseltechnika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski, NIP: 713-298-24-69, z siedzibą w Garbowie pod adresem ul. Warszawska 92, 21-080 Garbów - prowadząca dodatkową działalność usług gastronomicznych i hotelarskich pod nazwą precyzującą obiekt, w którym usługi te są realizowane tj. "Dwór Bogucin" pod adresem Bogucin 108A, 21-080 Garbów, numer tel.: 81 5018251, e-mail: info@dworbogucin.pl – zwaną dalej „Dwór Bogucin".
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy i rozporządzeń wykonawczych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania dla przetwarzania danych, w jakim jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Pracodawcy w zakresie Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) oraz pozostałych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo - składkowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym w szczególności:
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, celem zgłoszenia Pani/Pana oraz wskazanych w oświadczeniu członków rodziny, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne go oraz złożenia raportów o naliczonych, pobranych i przekazanych składkach ubezpieczeniowych,
  2. Urząd Skarbowy, celem złożenia informacji o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania, naliczonych i pobranych zaliczkach na podatek oraz składce zdrowotnej odliczonej z podatku,
  3. służby medycyny pracy celem przeprowadzania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz innych wynikających z przepisów BHP na zajmowanym stanowisku,
  4. firmom ochraniarskim celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Firmy,
  5. firmom szkoleniowym celem zgłoszenia Pani/Pana udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  6. klientom Firmy w zakresie wynikającym z zawieranych przez Firmę umów wynikających z profilu działalności gospodarczej Dieseltechnika s.c. „Dwór Bogucin”.
  7. wskazanym przez Panią/Pana bankowi i instytucjom finansowym, celem wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 6. Dodatkowo na Pani/Pana wniosek oraz na podstawie udzielonej/ych zgody/zgód, dane mogą być udostępniane towarzystwu ubezpieczeniowemu celem realizacji obowiązków i praw do świadczeń przysługujących Pani/Panu oraz uprawnionym członkom rodziny z grupowej polisy na życie, (jeśli dotyczy)
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.